''Szkoła wolna od narkotyków i przemocy''


Program przeciwdziałania i ograniczenia narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich "SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY" został stworzony przez poznańska policję rok temu i przystąpiło do niego wówczas 13 szkół. Wśród organizatorów tegorocznej popilotażowej już edycji programu należy wymienić Urząd Miasta Poznania, Komendę Miejską Policji, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz Straż Miejską we współpracy z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za profilaktykę uzależnień (realizację przedsięwzięć programu koordynuje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania). W bieżącym roku szkolnym do programu przystąpiło również, jako jedna z dwudziestu szkół gimnazjalnych nasze gimnazjum. Osobą odpowiedzialną za realizację programu w naszej szkole jest pedagog szkolny pani Anna Anioł, która pod koniec września wzięła udział w szkoleniu prowadzonym przez funkcjonariuszy prewencji na co dzień zajmujący się sprawami nieletnich.

Program zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji, straży miejskiej i innych podmiotów, zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałania zjawiskom związanym z narkotykami i przemocą wśród młodzieży gimnazjalnej. Głównym założeniem programu i realizowanych działań jest ochrona dzieci i młodzieży przed zjawiskami patologicznymi:

  • powstrzymanie dynamiki wzrostu używania narkotyków przez młodzież,
  • podniesienie świadomości adresatów programu w zakresie zagrożeń dotyczących zjawisk związanych z substancjami narkotycznymi i przemocą wśród nieletnich,
  • promowanie aktywności w zakresie profilaktyki i zapobieganiu zachowaniom niebezpiecznym i niepożądanym w szkołach.

Działania prowadzone przez organizatorów w szkołach swym zakresem mogą obejmować: spotkania z uczniami, rodzicami, nauczycielami, warsztaty tematyczne, debaty, konkursy tematyczne, inscenizacje teatralne i pokazy z użyciem psa służbowego do wyszukiwania zapachów narkotyków. Pierwsze spotkanie przedstawicieli policji, straży miejskiej i specjalistów psychoterapii uzależnień z gronem pedagogicznym i rodzicami w ramach realizowanego programu miało miejsce w naszej szkole 23 października 2008 roku.

aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie

Kolejne spotkania, tym razem przedstawiciela ds. nieletnich Sekcji Prewencji KMP w Poznaniu z młodzieżą naszego gimnazjum miały miejsce 17 listopada 2008 roku. Prowadząca spotkania funkcjonariuszka policji, st. sierż. Waraczewska wręczyła uczniom przygotowane przez organizatorów materiały edukacyjne tematycznie związane z realizowanym programem. W trakcie spotkań młodzież aktywnie brała udział w scenkach pokazujących właściwe zachowania i sposób postępowania młodzieży w przypadku osobistego zetknięcia się z narkotykami bądź różnymi formami przemocy.

aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie

Natomiast 27 listopada 2008 roku grono pedagogiczne naszego gimnazjum - w ramach realizowanego programu - miało z p. Zbigniewem Maciejewskim zajęcia warsztatowe nt.: "Komunikacja interpersonalna".

aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie

W dniu 16 czerwca 2009 roku w naszej szkole w ramach realizowanego Programu zorganizowano Dzień Bez Przemocy i Narkotyków. Wychowawcy klas na początku przeprowadzili z uczniami pogadanki i zajęcia warsztatowe nt.: "Dziękuję, nie biorę i mówię NIE narkotykom", podczas których przedstawione zostały prawdy i mity dotyczące narkotyków. Następnie młodzież w grupach wykonywała plakaty poświęcone motywom oraz skutkom zażywania narkotyków. Zaprezentowaniu gotowych prac towarzyszyły burzliwe, wewnątrzklasowe dyskusje. Kolejnym punktem harmonogramu tego dnia była indywidualna praca uczniów polegająca na wypełnieniu przygotowanych przez szkolną koordynatorkę Programu, p. Annę Anioł kart pracy dotyczących omawianej wcześniej problematyki. Po przerwie uczniowie ponownie w grupach wykonywali plakaty, tym razem nt. argumentów przeciwko braniu narkotyków oraz strategii zapobiegania zjawisku narkomanii. Po przeprowadzeniu kolejnych wewnątrzklasowych dyskusji plakaty świadczące, jak widać poniżej o bardzo dużym zaangażowaniu młodzieży w ich przygotowanie ozdobiły ściany szkolnych korytarzy. Ze względu na opady deszczu zaplanowany od godziny 11-stej udział uczniów klas 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B i 3C w organizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego na poznańskiej Cytadeli festynie rekreacyjno-edukacyjnym "Z NAMI BEZPIECZNIEJ" został odwołany, a ostatnim punktem naszego Dnia Bez Przemocy i Narkotyków była projekcja filmu DVD pod tytułem "Dlaczego Stop narkotykom?".

aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie

aby powiększyć, kliknij na zdjęcie W dniu 26 października 2009 roku, po ponad rocznym uczestnictwie w Programie ""Szkoła wolna od narkotyków i przemocy", w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania Organizatorzy Programu w osobach Prezydenta Miasta Poznania p. Ryszarda Grobelnego oraz Komendanta Miejskiego Policji p. insp. Zbigniewa Hultajskiego wręczyli m.in. naszej szkole, za pośrednictwem p. Anny Anioł stosowny Certyfikat.

W dniu 29 października 2009 roku grono pedagogiczne oraz oddzielnie rodzice naszych uczniów - w ramach realizowanego Programu - mieli z p. Zbigniewem Maciejewskim zajęcia warsztatowe nt.: "Jak budować kontakt z uczniem?".


Przez poznańską policję został specjalnie stworzony dla młodzieży, rodziców oraz pedagogów adres poczty elektronicznej niebieska.skrzynka@poznan.policja.gov.pl, na który można przesyłać bezpośrednio do policyjnych specjalistów ds. nieletnich z Sekcji Prewencji KMP w Poznaniu pytania lub informacje o niepokojących sytuacjach związanych z przemocą lub narkotykami.

Wstecz