Karta motorowerowa - egzamin


Na początku czerwca dla uczniów naszego gimnazjum, którzy pragną otrzymać kartę motorowerową zostaną przeprowadzone egzaminy: teoretyczny i praktyczny. Część teoretyczną egzaminu stanowi test zawierający 25 pytań z zakresu: znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, typowe sytuacje drogowe (tzw. krzyżówki), wyposażenie motoroweru oraz pierwsza pomoc przedmedyczna ofiarom wypadków. Egzamin odbędzie się w dniach od 2 do 6 czerwca. Uczniowie klas pierwszych zdawać go będą na lekcji techniki, a uczniowie klas drugich i trzecich, którzy z różnych powodów nie przystąpili do egzaminu w latach ubiegłych będą mogli spróbować swych sił w niżej podanych terminach:

  • 2 czerwca /poniedziałek/ - L. 3 i L. 7,
  • 3 czerwca /wtorek/ - L. 5,
  • 4 czerwca /środa/ - L. 3,
  • 5 czerwca /czwartek/ - L. 1 i L. 3,
  • 6 czerwca /piątek/ - L. 5.

Egzamin przygotuje i przeprowadzi nauczyciel wychowania komunikacyjnego, p. Jacek Behrendt jako osoba wyznaczona przez Panią Dyrektor zgodnie z treścią art. 109 ust. 4 pkt. 1 ustawy "Prawo o ruchu drogowym". Niestety aby zdać tę część egzaminu, dozwolone jest popełnienie przez ucznia tylko trzech (lub mniej) błędów. Tym którym ta sztuka za pierwszym razem się nie powiedzie będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego, w terminach podanych powyżej, z zastrzeżeniem, że nie może to być tego samego dnia, jak również z tego samego testu co za pierwszym razem.

Do egzaminu praktycznego, który odbędzie się 10 czerwca o godz. 10:10 przystąpić będą mogli tylko ucznowie, którzy uzyskają pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu. Podczas egzaminu praktycznego ocenie podlegać będą: pozycja kierującego na motorowerze, upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie z miejsca, upewnienie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, jazda wytyczonym torem bez najeżdżania na linię i nie podpieranie się nogami, hamowanie i zatrzymywanie motoroweru w wyznaczonym miejscu. Na egzaminie praktycznym przewidziana jest obecność przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W związku z faktem, że szkoła nie posiada motoroweru, uczniowie którzy posiadają motorower (skuter) mogą przystąpić do egzaminu praktycznego na własnym sprzęcie.

Uczniowie, którzy pomyślnie zdadzą obie części egzaminu i złożą w sekretariacie szkoły poprawnie wypełniony "Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę motorowerową" wraz ze zdjęciem formatu legitymacyjnego uzyskają wystawioną bezpłatnie przez dyrektora szkoły kartę motorowerową.

Zamierzającym zdawać życzymy powodzenia!aby powiększyć, kliknij na zdjęcie W okresie od 2 do 6 czerwca 54 chętnych uczniów naszej szkoły przystąpiło do egzaminu teoretycznego i spośród tej grupy 26 uczniów zdało go z wynikiem pozytywnym, uprawniającym do zdawania egzaminu praktycznego. W dniu 10 czerwca na plac manewrowy utworzony przez nadzorującego egzamin funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji przyszło 22 uczniów, z których do egzaminu podeszło 11 (głównie z klas drugich i trzecich) i zdało go z wynikiem pozytywnym 10 uczniów. I tej dziesiątce zostanie jeszcze przed wakacjami wydana karta motorowerowa. Dla pozostałych uczniów następny termin zdawania egzaminu praktycznego to wrzesień 2008, więc mają oni jeszcze okazję udoskonalić pod opieką dorosłych swoje praktyczne umiejętności.

aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie aby powiększyć, kliknij na zdjęcie

Wstecz